എല്ലാമത്സരഫലങ്ങളും ONLINE ലഭ്യമാണ്

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം

2016 നവംബര്‍ 12 മുതൽ 17 വരെ 
ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്  മടപ്പളളി
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്രോഫി എന്നിവയ്ക്കായി ബന്ധപ്പെടുക

        രജീഷ് എ കെ 9496345509


Disclaimer:
ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മത്സരഫലങ്ങള്‍ ഗ്രേഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഔദ്യോഗിക മത്സരഫലത്തിന് അതാത് കണ്‍വീനര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുക.